top of page

Algemene voorwaarden KS Beautysalon

 

1.  DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer 

Het bedrijf KS Beautysalon gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77328361

Opdrachtgever 

Betreft de rechtspersoon of natuurlijke persoon die mondeling, schriftelijk of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door opdrachtnemer aangeboden diensten en/of werkzaamheden en daartoe een overeenkomst zijn aangegaan.

 

2.  INSPANNINGEN SCHOONHEIDSSALON 

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3.  AFSPRAKEN

U wordt vriendelijk verzocht om op tijd te komen op uw afspraak. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afspraak in rekening brengen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan te  komen, wordt uw afspraak automatisch geannuleerd. Bij annulering wordt uw afspraak in rekening gebracht.

 

3.1 AFSPRAAK ANNULEREN 

U kunt tot 48 uur van te voren kosteloos uw afspraak annuleren of verzetten. Als u uw afspraak niet op tijd annuleert of verzet, of bij het niet verschijnen op de afspraak, zijn we genoodzaakt de arrangement/behandeling in rekening te brengen.

 

3.2 GROEPSARRANGEMENTEN

Annulering van een groepsarrangement is tot 7 dagen voorafgaand aan de reserveringsdatum mogelijk onder verschuldiging van de annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen 10% van het totaalbedrag. Heeft u al betaald dan krijgt u uw (aan)betaling terug. Annuleert u binnen 7 dagen dan worden annuleringskosten in rekening gebracht en kunnen alle reeds gemaakte onkosten in rekening gebracht worden. De hoogte van de annuleringskosten zijn afhankelijk van uw arrangement en de gemaakte kosten. U kunt in overleg het arrangement wijzigen naar een andere datum.  

 

4. BETALING

De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen.

 

4.1 (AAN)BETALING 

Bij reserveren moet er afhankelijk van de gekozen arrangement/diensten/producten een (aan)betaling betaald worden. (Aan)betalingen van groepsarrangementen/diensten/producten dient er uiterlijk 14 dagen voor aanvang betaald te worden. Dit i.v.m de kosten die gemaakt worden voor de voorbereidingen. U ontvangt de betaling-informatie etc. per mail toegestuurd. Het resterende bedrag kan op locatie betaald worden. Uw reservering is pas definitief na ontvangst van uw (aan)betaling. En bij niet op tijd betalen, bestaat er de kans dat uw reservering komt te vervallen. Bij het tijdig annuleren wordt uw (aan)betaling verrekend bij uw vervolg afspraak of teruggestort.  U heeft tot maximaal 48 uur voor de afspraak om tijdig te annuleren.

 

5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY 

De klant voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

 

6.  GEHEIMHOUDING 

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7.  AANSPRAKKELIJKHEID 

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

 

8. GARANTIE 

De schoonheidssalon geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De klant andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt

  • De klant de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

  • De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

  • De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

 

Wanneer de klant niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon producten, geld geen geld terug garantie. Producten kunnen  geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

 

9. BESCHADIGING & DIEFSTAL

De schoonheidssalon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. KLACHTEN

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen 3  werkdagen een antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

 

11. BEHOORLIJK GEDRAG

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

12. OVERIGE

Bevestiging 

We verzoeken u om ook de reservering bevestiging goed door te nemen. Klopt het niet, graag op tijd doorgeven zodat er tijdens het arrangement geen onduidelijkheid ontstaat.

 

Foto's

Tijdens een arrangement mag er alleen voor privé gebruik foto’s gemaakt worden en niet voor commerciële doeleinden! Dit hanteren wij om misbruik te voorkomen.

 

Allergieën

Allergieën of dieetwensen dienen vooraf te worden doorgeven zodat wij er rekening mee kunnen houden in voeding of producten bij de klant. KS is niet verantwoordelijk voor allergische reacties als dit niet correct is doorgegeven.

bottom of page